Reality Apartments rental
vlajka CZ vlajka EN

Podmínky zprostředkování a poučení

Poučení spotřebitele o poskytnutí realitních služeb

Obchodní podmínky - podpis smlouvyROOMS agentura s.r.o. se účastní vyjednávání pouze jako zprostředkovatel nájmu/koupě nemovitosti, není pronajímatelem ani majitelem nemovitostí. Každý nájem nebo prodej musí být vymezen ve smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem/kupujícím a prodávajícím a odpovědnost za vyjednání obsahu a uzavření nájemní nebo kupní smlouvy nesou pouze pronajímatel a nájemce/kupující a prodávající.

ROOMS agentura s.r.o. nenese odpovědnost za obsah smlouvy, její uzavření ani za plnění smlouvy smluvními stranami (nájemcem, pronajímatelem/kupujícím, prodávajícím). Smluvní podmínky nájemních smluv uzavřených na základě našich webových stránek a zprostředkovatelských služeb jsou společnou záležitostí pronajímatele a nájemce. ROOMS agentura s.r.o. nenese odpovědnost v případě sporů, které mohou případně na základě těchto smluv vzniknout.

REZERVACE pronájmu u ROOMS agentury s.r.o.

Dlouhodobé pronájmy

Potvrzení rezervace = úhrada rezervačního poplatku = provize za zprostředkování nájmu pro ROOMS agenturu s.r.o. ve výši 1 měsíčního nájemného + 21 % DPH. Tímto způsobem potvrzujete svůj zájem o nemovitost a provádí se rezervace. Po provedení úhrady bude byt rezervován a naše společnost zašle fixní potvrzení rezervace. Od tohoto okamžiku nebude byt již dále nabízen dalším zájemcům a bude zahájeno jednání o nájemní smlouvě. Po zprostředkování příležitosti nájmu se z výše uvedeného rezervačního poplatku stane provize za zprostředkování nájmu, kterou si ROOMS agentura s.r.o. ponechává jako svoji odměnu.

Krátkodobé pronájmy (1 noc – několik měsíců)

Podpis smlouvy - předání klíčůPo výběru apartmánu - potvrzení rezervace = úhrada nevratného rezervačního poplatku ve výši 15-20 % celkové výše ceny za ubytování. Zbývající částka ceny za ubytování musí být uhrazena v hotovosti zástupci pronajímatele nebo přímo v ubytovacím zařízení. Rezervací potvrzujete svůj příjezd. Jakmile nám bude uhrazena rezervační záloha, zašleme Vám fixní potvrzení rezervace s nabídkou možnosti transferu z letiště nebo z nádraží. Tímto se zajistí, že vybraný apartmán – byt je pro Vás fixně rezervován na vybraný termín.

Dojde-li k jakýmkoli nepředvídaným změnám nebo problémům s Vaší rezervací před zajištěním jiné náhradní rezervace se s Vámi automaticky spojíme a požádáme Vás o souhlas s novou alternativou.

Možnosti úhrady

 • V hotovosti na základě předání rezervační smlouvy a příjmového platebního dokladu.
 • Bankovním převodem na účet ROOMS agentury s.r.o. - úhrada proforma zálohové faktury.

Stornování

V případě storna nebo změny podmínek již potvrzené rezervace před podpisem smlouvy ze strany klienta, bude uhrazená rezervační záloha vrácena ve výši 20 % z celkové částky rezervační zálohy = provize. Část ve výši 80 % bude ponechána za služby a náklady pro ROOMS agenturu s.r.o.

PROVIZE - ODMĚNA ROOMS agentury s.r.o.

 • Dlouhodobé pronájmy = jednoměsíční nájemné + 21 % DPH
 • Krátkodobé pronájmy = 20 % z celkové úhrady nájemného
 • Prodej = nabízená cena na webových stránkách již obsahuje provizi

ODPOVĚDNOST ROOMS agentury s.r.o.

Nájemce/kupující souhlasí s tím, že společnost ROOMS agentura s.r.o. nejedná jako právní zástupce žádného pronajímatele/prodávajícího, kterého nájemci/kupujícímu představí a zároveň neposkytuje žádnou záruku ohledně podmínek uzavřených nájemních/kupních smluv, stavu a bezpečnosti pronajatých prostor nebo předmětu koupě. Nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé ani následné škody, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s ubytováním nebo jiných důvodů. ROOMS agentura s.r.o. není povinna platit žádné náhrady škody a neodpovídá za plnění smlouvy nájemní/kupní nájemcem, pronajímatelem/kupujícím, prodávajícím. Nájemcům se doporučuje, aby si zajistili uzavření odpovídajícího pojištění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí a budou vykládány dle právních předpisů České Republiky.


POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany obchodní společnosti: ROOMS AGENTURA, s.r.o.

IČO: 26781972, DIČ: CZ26781972
se sídlem: Prusíkova 2401/6, 155 00 Praha 5
zastoupená jednatelem Janou Weagovou
tel.: 775220982, e-mail: roomsagentura@seznam.cz
(dále jako „Realitní zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření
Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem
(dále jako „Zájemce“)

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního zájemce
(v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, atd. třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě;
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě nejméně pět dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednané procento z dosažené prodejní ceny (která bude uvedena v Realitní smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále); V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;
 • Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem);
 • Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní číslo a emailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailu).
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitní zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.